Biuletyn Informacji Publicznej Wodociągów Kieleckich Sp. z o.o.
Czytaj stronęZatrzymaj czytanie stronyPrzerwijWznów
A-AA+
AAA⇅A
AAA⟷A
AAA
        Szukaj   Wyczyść

Organy Spółki


ZARZĄD SPÓŁKI:

Zarząd Spółki jest jednoosobowy.
Prezes Zarządu - mgr Henryk Milcarz

Kadencja Zarządu trwa 5 kolejnych lat. Zarząd kieruje działalnością Spółki i reprezentuje ją w sądzie i poza sądem. Do kompetencji Zarządu należą wszystkie sprawy nie zastrzeżone do właściwości pozostałych organów Spółki.

Sposób reprezentacji spółki
 • w przypadku zarządu jednoosobowego: Prezes Zarządu - samodzielnie, prokurent łącznie z ustanowionym pełnomocnikiem
 • w przypadku zarządu wieloosobowego: Prezes Zarządu - samodzielnie, dwaj członkowie zarządu - łącznie, prokurent i jeden członek zarządu - łącznie
Prokurent Spółki - mgr Władysław Karol Jacewicz

RADA NADZORCZA:

Rada Nadzorcza Spółki "Wodociągi Kieleckie" składa się z sześciu członków:


 • Sławomir Stachura
 • Leszek Walczyk   
 • Zbigniew Jan Pyk
 • Jan Kaczmarczyk
 • Lucjan Ciołak
 • Rafał Andrzej Lis


 • Rada Nadzorcza sprawuje stały nadzór nad działalnością Spółki.
 • Kadencja Rady Nadzorczej trwa trzy lata.
 • Do zadań Rady Nadzorczej należy w szczególności :
 • powoływanie i odwoływanie członków zarządu spółki,
 • badanie bilansu oraz rachunku zysków i strat, zarówno co do zgodności z księgami i dokumentami , jak i ze stanem faktycznym,
 • badanie sprawozdania Zarządu Spółki oraz wniosków co do podziału i pokrycia strat oraz składanie sprawozdania pisemnego ze swojej działalności
 • wybór rewidenta do badania sprawozdania rocznego Zarządu i zawieranie z nim umowy,
 • opiniowanie spraw przedkładanych przez Zarząd Zgromadzeniu Wspólników,
 • wydawanie opinii w sprawach nabywania, zbywania i obciążania nieruchomości,
 • zatwierdzanie regulaminu pracy Zarządu,
 • podejmowanie uchwał w sprawach przystąpienia Spółki do organizacji gospodarczych i społecznych,
 • opiniowanie planów ekonomiczno-finansowych i rzeczowych oraz programów działania Spółki,
 • zawieszanie w czynnościach Prezesa Zarządu, członków Zarządu.


ZGROMADZENIE WSPÓLNIKÓW:

Zgromadzenie Wspólników stanowi Zarząd Międzygminnego Związku Wodociągów i Kanalizacji w Kielcach. Do jego kompetencji należy:
 • rozpatrywanie i zatwierdzanie sprawozdania, bilansu oraz rachunku zysków i strat za rok ubiegły,
 • podejmowanie uchwał o podziale zysku lub pokryciu strat oraz udzielanie członkom organów Spółki absolutorium z wykonania przez nich obowiązków,
 • wybór i odwołanie Rady Nadzorczej lub członka Rady Nadzorczej, z wyłączeniem członków Rady Nadzorczej wybieranych przez pracowników Spółki, oraz uchwalanie regulaminu Rady Nadzorczej,
 • zmiana umowy Spółki,
 • podwyższenie lub obniżenie kapitału zakładowego Spółki,
 • podejmowanie uchwał w sprawie zbycia, dzierżawy przedsiębiorstwa – Spółki lub części przedsiębiorstwa oraz ustanowienia na nim prawa użytkowania, a także nabywania , zbywania lub obciążania udziałów w innych podmiotach gospodarczych,
 • tworzenie i likwidacja oddziałów Spółki
 • ustalanie zasad wynagradzania członków Rady Nadzorczej oraz członków Zarządu,
 • uchwalanie rocznych planów ekonomiczno-finansowych Spółki oraz tworzenie i przeznaczanie funduszy Spółki,
 • powoływanie rewidenta księgowego do weryfikacji sprawozdania finansowego Spółki, jeżeli w wyznaczonym terminie nie dokona tego Rada Nadzorcza,
 • rozwiązanie i likwidacja Spółki
 • podejmowanie uchwał o zaciąganiu pożyczek, kredytów lub udzielania poręczeń przez Spółkę,
 • podejmowanie uchwał w innych sprawach, zastrzeżonych dla Zgromadzenia Wspólników przez postanowienia niniejszej umowy lub kodeksu spółek handlowych.
Przygotował: Grażyna Duda
Jolanta Krawczyk

Wytworzył/Wprowadził: Maria Zawadzka 2007-03-09 14:29:40
Opublikował: Maria Zawadzka 2007-03-09 14:31:59

Zmienił: Maria Zawadzka 2022-06-15 10:33:49
Opublikował: Maria Zawadzka 2022-06-15 10:33:49

Ta wersja jest opublikowana i obowiązująca.

Archiwum - poprzednie wersje:

Wersja znajduje się w archiwum i była opublikowana.

Organy Spółki

Wytworzył/Wprowadził: Maria Zawadzka 2007-03-09 14:29:40
Opublikował: Maria Zawadzka 2007-03-09 14:31:59

Zmienił: Maria Zawadzka 2021-05-20 10:28:37
Opublikował: Maria Zawadzka 2021-05-20 10:28:37

Wersja znajduje się w archiwum i była opublikowana.

Organy Spółki

Wytworzył/Wprowadził: Maria Zawadzka 2007-03-09 14:29:40
Opublikował: Maria Zawadzka 2007-03-09 14:31:59

Zmienił: Maria Zawadzka 2021-04-23 13:19:55
Opublikował: Maria Zawadzka 2021-04-23 13:19:55

Wersja znajduje się w archiwum i była opublikowana.

Organy Spółki

Wytworzył/Wprowadził: Maria Zawadzka 2007-03-09 14:29:40
Opublikował: Maria Zawadzka 2007-03-09 14:31:59

Zmienił: Maria Zawadzka 2021-04-23 12:46:46
Opublikował: Maria Zawadzka 2021-04-23 12:46:46

Wersja znajduje się w archiwum i była opublikowana.

Organy Spółki

Wytworzył/Wprowadził: Maria Zawadzka 2007-03-09 14:29:40
Opublikował: Maria Zawadzka 2007-03-09 14:31:59

Zmienił: Maria Zawadzka 2021-03-30 12:57:23
Opublikował: Maria Zawadzka 2021-03-30 12:57:29

Wersja znajduje się w archiwum i była opublikowana.

Organy Spółki

Wytworzył/Wprowadził: Maria Zawadzka 2007-03-09 14:29:40
Opublikował: Maria Zawadzka 2007-03-09 14:31:59

Zmienił: Maria Zawadzka 2021-02-22 10:37:46
Opublikował: Maria Zawadzka 2021-02-22 10:37:50

Wersja znajduje się w archiwum i była opublikowana.

Organy Spółki

Wytworzył/Wprowadził: Maria Zawadzka 2007-03-09 14:29:40
Opublikował: Maria Zawadzka 2007-03-09 14:31:59

Zmienił: Maria Zawadzka 2019-05-17 09:39:34
Opublikował: Maria Zawadzka 2019-05-17 09:39:43

Wersja znajduje się w archiwum i była opublikowana.

Organy Spółki

Wytworzył/Wprowadził: Maria Zawadzka 2007-03-09 14:29:40
Opublikował: Maria Zawadzka 2007-03-09 14:31:59

Zmienił: Maria Zawadzka 2019-01-02 11:03:10
Opublikował: Maria Zawadzka 2019-01-02 11:03:17

Wersja znajduje się w archiwum i była opublikowana.

Organy Spółki

Wytworzył/Wprowadził: Maria Zawadzka 2007-03-09 14:29:40
Opublikował: Maria Zawadzka 2007-03-09 14:31:59

Zmienił: Maria Zawadzka 2019-01-02 11:02:30
Opublikował: Maria Zawadzka 2019-01-02 11:02:41

Wersja znajduje się w archiwum i była opublikowana.

Organy Spółki

Wytworzył/Wprowadził: Maria Zawadzka 2007-03-09 14:29:40
Opublikował: Maria Zawadzka 2007-03-09 14:31:59

Zmienił: Maria Zawadzka 2019-01-02 10:58:20
Opublikował: Maria Zawadzka 2019-01-02 10:58:54

Wersja znajduje się w archiwum i była opublikowana.

Organy Spółki

Wytworzył/Wprowadził: Maria Zawadzka 2007-03-09 14:29:40
Opublikował: Maria Zawadzka 2007-03-09 14:31:59

Zmienił: Maria Zawadzka 2019-01-02 10:57:39
Opublikował: Maria Zawadzka 2019-01-02 10:57:44

Wersja znajduje się w archiwum i była opublikowana.

Organy Spółki

Wytworzył/Wprowadził: Maria Zawadzka 2007-03-09 14:29:40
Opublikował: Maria Zawadzka 2007-03-09 14:31:59

Zmienił: Maria Zawadzka 2019-01-02 10:52:15
Opublikował: Maria Zawadzka 2019-01-02 10:52:22

Wersja znajduje się w archiwum i była opublikowana.

Organy Spółki

Wytworzył/Wprowadził: Maria Zawadzka 2007-03-09 14:29:40
Opublikował: Maria Zawadzka 2007-03-09 14:31:59

Zmienił: Maria Zawadzka 2019-01-02 10:48:50
Opublikował: Maria Zawadzka 2019-01-02 10:48:57

Wersja znajduje się w archiwum i była opublikowana.

Organy Spółki

Wytworzył/Wprowadził: Maria Zawadzka 2007-03-09 14:29:40
Opublikował: Maria Zawadzka 2007-03-09 14:31:59

Zmienił: Maria Zawadzka 2019-01-02 10:47:35
Opublikował: Maria Zawadzka 2019-01-02 10:47:42

Wersja znajduje się w archiwum i była opublikowana.

Organy Spółki

Wytworzył/Wprowadził: Maria Zawadzka 2007-03-09 14:29:40
Opublikował: Maria Zawadzka 2007-03-09 14:31:59

Zmienił: Maria Zawadzka 2016-06-06 08:59:12
Opublikował: Maria Zawadzka 2016-06-06 08:59:21

Wersja znajduje się w archiwum i była opublikowana.

Organy Spółki

Wytworzył/Wprowadził: Maria Zawadzka 2007-03-09 14:29:40
Opublikował: Maria Zawadzka 2007-03-09 14:31:59

Zmienił: Maria Zawadzka 2015-05-26 13:05:55
Opublikował: Maria Zawadzka 2015-05-26 13:06:01

Wersja znajduje się w archiwum i była opublikowana.

Organy Spółki

Wytworzył/Wprowadził: Maria Zawadzka 2007-03-09 14:29:40
Opublikował: Maria Zawadzka 2007-03-09 14:31:59

Zmienił: Maria Zawadzka 2012-10-29 07:59:52
Opublikował: Maria Zawadzka 2012-10-29 08:00:00

Wersja znajduje się w archiwum i była opublikowana.

Organy Spółki

Wytworzył/Wprowadził: Maria Zawadzka 2007-03-09 14:29:40
Opublikował: Maria Zawadzka 2007-03-09 14:31:59

Zmienił: Maria Zawadzka 2012-06-22 10:22:55
Opublikował: Maria Zawadzka 2012-06-22 10:23:03

Wersja znajduje się w archiwum i była opublikowana.

Organy Spółki

Wytworzył/Wprowadził: Maria Zawadzka 2007-03-09 14:29:40
Opublikował: Maria Zawadzka 2007-03-09 14:31:59

Zmienił: Maria Zawadzka 2011-08-29 07:56:46
Opublikował: Maria Zawadzka 2011-08-29 07:56:49

Wersja znajduje się w archiwum i była opublikowana.

Organy Spółki

Wytworzył/Wprowadził: Maria Zawadzka 2007-03-09 14:29:40
Opublikował: Maria Zawadzka 2007-03-09 14:31:59

Zmienił: Maria Zawadzka 2011-08-29 07:54:24
Opublikował: Maria Zawadzka 2011-08-29 07:55:26

Wersja znajduje się w archiwum i była opublikowana.

Organy Spółki

Wytworzył/Wprowadził: Maria Zawadzka 2007-03-09 14:29:40
Opublikował: Maria Zawadzka 2007-03-09 14:31:59

Zmienił: Maria Zawadzka 2011-01-14 12:44:58
Opublikował: Maria Zawadzka 2011-01-14 12:45:06

Wersja znajduje się w archiwum i była opublikowana.

Organy Spółki

Wytworzył/Wprowadził: Maria Zawadzka 2007-03-09 14:29:40
Opublikował: Maria Zawadzka 2007-03-09 14:31:59

Zmienił: Maria Zawadzka 2007-03-09 14:31:27
Opublikował: Maria Zawadzka 2007-03-09 14:31:59

Zamknij