Kontrastowy
Formularz Szukaj

Organy Spółki

(Wersja opublikowana)

Przycisk do odsłuchania poniższej treści znajduje się na dole strony

ORGANY SPÓŁKI


ZARZĄD SPÓŁKI:

Zarząd Spółki jest jednoosobowy.
Prezes Zarządu - mgr Henryk Milcarz

Kadencja Zarządu trwa 5 kolejnych lat. Zarząd kieruje działalnością Spółki i reprezentuje ją w sądzie i poza sądem. Do kompetencji Zarządu należą wszystkie sprawy nie zastrzeżone do właściwości pozostałych organów Spółki.

Sposób reprezentacji spółki
 • w przypadku zarządu jednoosobowego: Prezes Zarządu - samodzielnie, prokurent łącznie z ustanowionym pełnomocnikiem
 • w przypadku zarządu wieloosobowego: Prezes Zarządu - samodzielnie, dwaj członkowie zarządu - łącznie, prokurent i jeden członek zarządu - łącznie
Prokurent Spółki - mgr Władysław Karol Jacewicz

RADA NADZORCZA:

Rada Nadzorcza Spółki "Wodociągi Kieleckie" składa się z sześciu członków:

 1. Danuta Papaj
 2. Leszek Walczyk   
 3. Zbigniew Jan Pyk
 4. Jan Kaczmarczyk
 5. Elżbieta Barbara Tokarczyk
 6. Rafał Andrzej Lis
 • Rada Nadzorcza sprawuje stały nadzór nad działalnością Spółki.
 • Kadencja Rady Nadzorczej trwa trzy lata.
 • Do zadań Rady Nadzorczej należy w szczególności :
  • powoływanie i odwoływanie członków zarządu spółki,
  • badanie bilansu oraz rachunku zysków i strat, zarówno co do zgodności z księgami i dokumentami , jak i ze stanem faktycznym,
  • badanie sprawozdania Zarządu Spółki oraz wniosków co do podziału i pokrycia strat oraz składanie sprawozdania pisemnego ze swojej działalności
  • wybór rewidenta do badania sprawozdania rocznego Zarządu i zawieranie z nim umowy,
  • opiniowanie spraw przedkładanych przez Zarząd Zgromadzeniu Wspólników,
  • wydawanie opinii w sprawach nabywania, zbywania i obciążania nieruchomości,
  • zatwierdzanie regulaminu pracy Zarządu,
  • podejmowanie uchwał w sprawach przystąpienia Spółki do organizacji gospodarczych i społecznych,
  • opiniowanie planów ekonomiczno-finansowych i rzeczowych oraz programów działania Spółki,
  • zawieszanie w czynnościach Prezesa Zarządu, członków Zarządu.


ZGROMADZENIE WSPÓLNIKÓW:

Zgromadzenie Wspólników stanowi Zarząd Międzygminnego Związku Wodociągów i Kanalizacji w Kielcach. Do jego kompetencji należy:
 • rozpatrywanie i zatwierdzanie sprawozdania, bilansu oraz rachunku zysków i strat za rok ubiegły,
 • podejmowanie uchwał o podziale zysku lub pokryciu strat oraz udzielanie członkom organów Spółki absolutorium z wykonania przez nich obowiązków,
 • wybór i odwołanie Rady Nadzorczej lub członka Rady Nadzorczej, z wyłączeniem członków Rady Nadzorczej wybieranych przez pracowników Spółki, oraz uchwalanie regulaminu Rady Nadzorczej,
 • zmiana umowy Spółki,
 • podwyższenie lub obniżenie kapitału zakładowego Spółki,
 • podejmowanie uchwał w sprawie zbycia, dzierżawy przedsiębiorstwa – Spółki lub części przedsiębiorstwa oraz ustanowienia na nim prawa użytkowania, a także nabywania , zbywania lub obciążania udziałów w innych podmiotach gospodarczych,
 • tworzenie i likwidacja oddziałów Spółki
 • ustalanie zasad wynagradzania członków Rady Nadzorczej oraz członków Zarządu,
 • uchwalanie rocznych planów ekonomiczno-finansowych Spółki oraz tworzenie i przeznaczanie funduszy Spółki,
 • powoływanie rewidenta księgowego do weryfikacji sprawozdania finansowego Spółki, jeżeli w wyznaczonym terminie nie dokona tego Rada Nadzorcza,
 • rozwiązanie i likwidacja Spółki
 • podejmowanie uchwał o zaciąganiu pożyczek, kredytów lub udzielania poręczeń przez Spółkę,
 • podejmowanie uchwał w innych sprawach, zastrzeżonych dla Zgromadzenia Wspólników przez postanowienia niniejszej umowy lub kodeksu spółek handlowych.
Przygotował: Grażyna Duda
Jolanta Krawczyk

Wprowadzil: Maria Zawadzka 2007-03-09 14:29:40
Zmienil: Maria Zawadzka 2021-03-30 12:57:23
Zatwierdzil: Maria Zawadzka 2021-03-30 12:57:29
Przeczytano: 25215 razy.
Wersja archiwalna z 2021-02-22 10:37:50 (Wersja opublikowana)
Wersja archiwalna z 2019-05-17 09:39:43 (Wersja opublikowana)
Wersja archiwalna z 2019-01-02 11:03:17 (Wersja opublikowana)
Wersja archiwalna z 2019-01-02 11:02:41 (Wersja opublikowana)
Wersja archiwalna z 2019-01-02 10:58:54 (Wersja opublikowana)
Wersja archiwalna z 2019-01-02 10:57:44 (Wersja opublikowana)
Wersja archiwalna z 2019-01-02 10:52:22 (Wersja opublikowana)
Wersja archiwalna z 2019-01-02 10:48:57 (Wersja opublikowana)
Wersja archiwalna z 2019-01-02 10:47:42 (Wersja opublikowana)
Wersja archiwalna z 2016-06-06 08:59:21 (Wersja opublikowana)
Wersja archiwalna z 2015-05-26 13:06:01 (Wersja opublikowana)
Wersja archiwalna z 2012-10-29 08:00:00 (Wersja opublikowana)
Wersja archiwalna z 2012-06-22 10:23:03 (Wersja opublikowana)
Wersja archiwalna z 2011-08-29 07:56:49 (Wersja opublikowana)
Wersja archiwalna z 2011-08-29 07:55:26 (Wersja opublikowana)
Wersja archiwalna z 2011-01-14 12:45:06 (Wersja opublikowana)
Wersja archiwalna z 2007-03-09 14:31:59 (Wersja opublikowana)

Strona główna    Dane Podstawowe    Status Prawny    Tryb Działania    Przedmiot Działalności    Struktura    Organy Spółki    Majątek    Sposoby Załatwiania Spraw    Informacje Nieudostępnione    Redakcja BIP    Deklaracja dostępności    Biuletyn Informacji Publicznej